onsdag 16 februari 2011

Välkommen på årsmöte!

Nu på lördag är det årsmöte för alla medlemmar i Härnösands konstförening och dessutom vernissage kl. 14 för Stefan Bladhs utställning The Family.

Kallelse till Årsmöte i Härnösands Konstförening

verksamhetsåret 2010

Konsthallen lördagen den 19 februari klockan 15-17


Program

Fotografen Stefan Bladh berättar om sin bok The Family
Kaffe med bröd
Årsmöteslotteri och närvarolotteri
Årsmötesförhandlingar
Dagordning

§1 Mötets öppnande

§ 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande

§ 3 Fastställande av dagordning

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 5 Val av justerare

§ 6 Verksamhetsberättelse för 2010

§ 7 Styrelsens ekonomiska rapport

§ 8 Revisorernas berättelse

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Val av styrelse jämte ersättare 2011

§ 11 Val av revisorer jämte två ersättare 2011

§ 12 Val av valberedning 2011

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Årsmötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen genom Birgitta Larsson
Ordförande i Härnösands Konstförening